Thư viện Lạc Hồng
Sử dụng & khai thác Microsoft Visual FoxPro 6.0

Ký hiệu xếp giá
005.7565N5766S
Dewey
005.7565
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
1109tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft visual basic .NET, programming
Ngày cập nhật
06/08/2004 11:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về Visual FoxPro Chương 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Chương 3: Các kiểu DL trong Visual FoxPro Chương 4: thiết kế CSDL Chương 5: Làm việc với bảng dữ liệu Chương 6: Tìm kiếm thông tin Chương 7: View Chương 8: Mở đầu phần lập trình Chương 9: Lập trình hướng đối tượng Chương 10: Cấu trúc điều khiển tuần tự Chương 11: Cấu trúc vòng lặp Chương 12: Form Chương 13: Sử dụng Control Chương 14: Trình duyệt Class Chương 15: Sử dụng Visual FoxPro với các ứng dụng khác Chương 16: Report và Label Chương 17: Tạo Menu và Toolbar Chương 18: Thên OLE Chương 19: Lập trình để truy xuất DL dùng chung Chương 20: Phát triển các ứng dụng quốc tế Chương 21: Các câu lệnh SQL trong Visual FoxPro Chương 22: Thiết kế ứng dụng mô hình Client / Server Chương 23: Phát triển CSDL Visual FoxPro Chương 24: thi hành ứng dụng Client / Server Chương 25: Tối ưu việc thi hành ứng dụng Client / Server Chương 26: Mở rộng Visual FoxPro với thư viện ngoài Chương 27: Tạo Help bằng đồ họa Chương 28: Tạo Help. DBF Chương 29: Xây dựng một ứng dụng cho việc phân phối Chương 30: Tạo bộ đĩa cài đặt cho ứng dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017897  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 359