Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho sinh viên đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
335.343 62GI-108TR
Dewey
335.343 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả
264tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/05/2010 02:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày các nội dung sau: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), đường lối công nghiệp hóa, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, đường lối đối ngoại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012132  Còn  Rỗi          
100012133  Còn  Rỗi          
100012134  Còn  Rỗi          
100012135  Còn  Rỗi          
100012136  Còn  Rỗi          
100012137  Còn  Rỗi          
100012138  Còn  Rỗi          
100012139  Còn  Rỗi          
100012140  Còn  Rỗi          
100012141  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1381