Thư viện Lạc Hồng
Visual C++ 2008: how to program

Ký hiệu xếp giá
005.133D325
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2008
Mô tả
1497tr ; 24 cm
ISBN
9780136151579
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Visual C++
Ngày cập nhật
11/08/2010 08:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: introduction to computers, the internet and visual C++; dive into Visual C++ 2008 express; introduction to Visual C++ programming; introduction to classes and objects; control statements; funtions and an introduction to recursion; arrays and vectors; pointers and pointer-based strings; classes: a deeper look; operator overloading; string and array objects; object-oriented programming: inheritance, polymorphism; templates and generics; exception handling; stream input/output and files; files and streams in .NET; class string and string stream processing; searching and sorting; data structures; bits, characters, C strings and structs; standard template library (STL); regular expressions; collections; other topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001651  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 886