Thư viện Lạc Hồng
C++: how to program

Ký hiệu xếp giá
005.133D325c
Dewey
005.133
Xuất bản
7. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2010
Mô tả
1104tr ; 23 cm
ISBN
9780132465403
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
C++
Ngày cập nhật
25/08/2010 03:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: introduction to computers, the internet and the world wide web; introduction to C++ programming; introduction to classes and objects; control statements; functions and an introduction to recursion; arrays and vectors; pointers; classes: a deeper look; operator overloading; object-oriented programming: inheritance, polymorphism; templates; stream input/output; exception handling; file processing; class string and string stream processing; searching and sorting; data structures; bits, charaters, C strings and structs; standard template library (STL).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001717  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1960