Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác - Lênin: Chủ nghĩa duy vật lịch sử : Chương trình cao cấp

Ký hiệu xếp giá
101.335 411Tr-M
Dewey
101.335 411
Xuất bản
1. - H.: NXB Sách giáo khoa Mac - Lênin, 1981
Mô tả
301tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 04:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Đối tượng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương II : SX vật chất là nền tảng của sự tồn tại và phát triển của XH. Chương III : Cơ sở hạ tầng- kiến trúc thượng tầng của XH. Chương IV : Hình thái kinh tế XH. Chương V : Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Chương VI : Cách mạng XH. Chương VII : Nhà nước và nhà nước chuyên chính vô sản Chương VIII : Dân tộc. Chương IX : Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử. Cá nhân và xã hội. Chương X : Ý thức xã hội. Chương XI : Hình thái ý thức XH. Chương XII : Phê phán XH tư sản hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000064  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1769