Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác - Lênin: Chủ nghĩa duy vật biện chứng : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng

Ký hiệu xếp giá
101.335 411Tr-M
Dewey
101.335 411
Xuất bản
1. - H.: Tuyên Huấn, 1989
Mô tả
265tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 04:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
LỜI MỞ ĐẦU Chương I : Đối tượng và đặc điểm của Triết học Mác - Lênin . Chương II : Cuộc đấu tranh giửa CNDVật và CNDTâm trong sự P triển của triếc học. Chương III : Sự ra đời và p triển của Triết học Mác - Lênin. PHẦN CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Chương IV : Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất . Chương V : Ý thức, nguồn gốc và bản chất của ý thức. Chương VI : Phép biện chứng duy vật và khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển. Chương VII : Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập Chương VIII : Quy luật những thay đổivề lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Chương IX : Quy luật phủ định của phủ định. Chương X : Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Chương XI : Lý luận về nhận thức. Chương XII : Lô-gich học và các phương pháp nhận thức khoa học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1045