Sinh học Vi sinh vật

Ký hiệu xếp giá
571.2 Si-V
Dewey
571.2
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
283tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bạn và thù dưới kinh hiển vi Chương 2: Sinh học vi sinh vật nhân sơ Chương 3: Sinh học vi sinh vật nhân khuẩn Chương 4: Sinh học các cơ thể vô bào. Siêu giới Virus Chương 5: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật Chương 6: Các quá trình lên men và phân giải các chất Chương 7: Vi khuẩn quang hợp và cố định Nitơ phân tử Chương 8: Đại cương về truyền nhiễm và miễn dịch Chương 9: Đại cương về di truyền học vi sinh vật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002564  Còn  Rỗi          
100002565  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 851