Student workbook to accompany Medical assisting : administrative and clinical procedures including anatomy and physiology

Ký hiệu xếp giá
610.73 S933
Dewey
610.73
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill, 2009
Mô tả
642tr ; 28 cm
ISBN
9780073211428
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
e-commerce, Internet
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: The Profession of Medical Assisting; Chapter 2: Types of Medical Practice; Chapter 3: Legal and Ethical Issues in Medical Practice, Including HIPAA; Chapter 4: Communication with Patients, Families, and Coworkers; Chapter 5: Using and Maintaining Office Equipment; Chapter 6: Using Computers in the Office; Chapter 7: Managing Correspondence and Mail; Chapter 8: Managing Office Supplies; Chapter 9: Maintaining Patient Records; Chapter 10: Managing the Office Medical Records; Chapter 11: Telephone Techniques; Chapter 12: Scheduling Appointments and Maintaining the Physician's Schedule; Chapter 13: Patient Reception; Chapter 14: Patient Education; Chapter 15: Health Insurance Billing Procedures; Chapter 16: Medical Coding; Chapter 17: Patient Billing and Collections; Chapter 18: Accounting for the Medical Office.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002179  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3909