The legal and regulatory environment of business

Ký hiệu xếp giá
346.73 L4963
Dewey
346.73
Xuất bản
15. - McGraw-Hill/Irwin, 2010
Mô tả
736tr ; 26 cm
ISBN
9780073377667
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
businesses, Legal Environment, e-commerce, trade
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Legal and Regulatory Environment of Business by Shedd and Reed is designed for those interested in the Legal Environment of Business course. This business study book concentrates on the legal and regulatory environment in which companies operate their businesses. This Shedd and Reed book stresses on public rather than private laws. This business study book offers a comprehensive coverage of the concepts of e-commerce and intellectual property. You will also see how the government conducts its business activities in The Legal and Regulatory Environment of Business.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15599