HTML & CSS: design and build websites

Ký hiệu xếp giá
006.74 D835
Dewey
006.74
Xuất bản
1. - Indianapolis, Indiana: Wiley, 2011
Mô tả
490tr ; 23 cm
ISBN
9781118008188
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
HTML, CSS
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book introduces HTML and CSS in a way that makes them accessible to everyone - hobbyists, students, and professionals - and it’s full-color throughout. It utilizes information graphics and lifestyle photography to explain the topics in a simple way that is engaging and boasts a unique structure that allows you to progress through the chapters from beginning to end or just dip into topics of particular interest at your leisure. Contents: Structure; Text; Lists; Links; Images; Tables; Forms; Extra markup; Flash, video & audio; Introducing CSS; Color; Text; Boxes; Lists, tables & forms; Layout; Images; HTML5 layout; Process & design; Practical information.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002215  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13060