Learn HTML5 and Javascript for iOS

Ký hiệu xếp giá
006.74 P941
Dewey
006.74
Xuất bản
1. - New York: Apress, 2012
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
9781430240389
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
HTML5, CSS3, iOS, Mobile frameworks
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book shows you how to build, test, and fine-tune your app for the iPhone, iPad, or iPod touch. Contents: Getting started; HTML5 in short; CSS3 and iOS styling; JavaScript and APIs; Mobile frameworks; Usability, navigation, and touch; GPS and Google maps; Animation and effects; Canvas; Audio and video; Integrating with native services; Offline apps and storage; Mobile testing; Advanced topics; Going native with PhoneGap.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002219  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5387