Medical language for modern health care

Ký hiệu xếp giá
610.1 A417m 2008
Dewey
610.1
Xuất bản
1. - McGraw-Hill higher education, 2008
Mô tả
909tr ; 28 cm
ISBN
9780073272948
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Medical, health care
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Anatomy of word building: language of health care; The body as a whole; Integumentary system: the language of dermatology; Special senses: eye and ear; Musculoskeletal system: the language of orthopedics; Digestive system: the language of gastroenterology; Blood: the language of hematology; Cardiovascular system: the language of cardiology; Respiratory system: the language of pulmonology; Nervous system: the language of neurology; The urinary system: the language of urology; Male reproductive system: the language of reproduction; Female reproductive system: the language of gynecology and obstetrics; The endocrine system: the language of endocrinology; Lymphatic and immune systems: the language of immunology; Lifespan: the languages of pediatrics and gerontology; Nutrition: the language of nutrition; Rehabilitation medicine: the language of rehabilitation; Mental health: the language of psychology and psychiatry; Genetics: the language of DNA; Cancer: the language of oncology; Complementary and alternative medicine: the language of CAM.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002235  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5393