Pragmatics

Ký hiệu xếp giá
306.44 Y951p
Dewey
306.44
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1996
Mô tả
137tr ; 19 cm
ISBN
9780194372077
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: definitions and background; deixis and distance; reference and inference; presupposition and entailments; cooperation and implicature; speech acts and events; politeness and interaction; conversation and preference structure; discourse and culture.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000664  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7748