Interactions two. A reading skills book

Ký hiệu xếp giá
428.64 K599i 1997
Dewey
428.64
Xuất bản
3. - McGraw-Hill Companies, 1997
Mô tả
223tr ; 23 cm
ISBN
9780071144582
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter1: Education and Student Life; Chapter 2: City Life; Chapter3: Business and Money; Chapter 4: Jobs and Professions; Chapter 5: Lifestyles; Chapter 6: The Global Village; Chapter 7: North America: The Land and the People; Chapter 8: Tastes and Preferences; Chapter 9: Discoveries; Chapter 10: Medicine, Myths, and Magic; Chapter 11: The Media; Chapter 12: Prejudice, Tolerance, and Justice Glossary.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000755  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13991