Interactions one. A listening/speaking skills book

Ký hiệu xếp giá
428.34 T165
Dewey
428.34
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill Companies, 1997
Mô tả
188tr ; 23 cm
ISBN
9780071153492
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: School Life; Chapter 2: Experiencing nature; Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live?; Chapter 4: Getting Around the Community; Chapter 5: Home; Chapter 6: Emergences and Strange Experiences; Chapter 7: Health; Chapter 8: Entertainment and the Media; Chapter 9: Social Life; Chapter 10: Customs, Celebrations, and Holidays; Chapter 11: Science and Technology; Chapter 12: You, the Consumer.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000758  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13490