A listening/speaking skills book : interactions one

Ký hiệu xếp giá
428.3 Li-S
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả
244tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences Chapter 7: Health Chapter 8: Entertainment and the Media Chapter 9: Social Life Chapter 10: Customs, Celebrations, and Holidays Chapter 11: Science and Technology Chapter 12: You, the Consumer
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000284  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13684