Simple speaking activities

Ký hiệu xếp giá
428.3 Si-A
Dewey
428.3
Xuất bản
In lần thú 2. - New York: Oxford University Press, 1999
Mô tả
71tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Foreword Introduction Activities 1. Greetings and introductions 2. The alphabet 3. Numbers 4. Telling the time 5. Personal information 6. Countries 7. Nationalities 8. Locating objects 9. Feelings 10. Families 11. Colors 12. Shapes 13. Parts of the body 14. Describing people 15. Clothes 16. Rooms 17. Furniture 18. In town 19. Directions 20. In the market 21. Shopping 22. Food and drink 23. Leisure activities 24. Daily routines 25. Jobs 26. Housework 27. Abilities 28. Rules 29. Describing actions 1 30. Describing actions 2
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7592