Beginning database design solutions

Ký hiệu xếp giá
005.74 S835b
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Wiley Pub., 2009
Mô tả
510tr ; 24 cm
ISBN
9780470385494
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
database design
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: goals of effective database design, database types, relational database fundamentals, understanding user needs, translating user needs into data models, extracting business rules, normalizing data, designing database to support software applications, common design patterns, common design pitfalls, user needs and requirements, building a data model, extracting business rules, microsoft access, mySQL, introduction to SQL, building database with SQL scripts, database maintenance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002360  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7172