Raspberry Pi computer vision programming: design and implement computer vision applications with Raspberry Pi, OpenCV, and Python 3.x

Ký hiệu xếp giá
006.37 P151
Dewey
006.37
Xuất bản
2. - Birmingham: Packt Publishing, 2020
Mô tả
286tr ; 24 cm
ISBN
9781800207219
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Raspberry Pi, computer, programming, design
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction to computer vision and the Raspberry Pi, preparing the Raspberry Pi for computer vision, introduction to python programming, getting started with computer vision, basics of image processing, colorspaces, transformations, and thresholding, let’s make some noise, high-pas filters and feature detection, image restoration, segmentation, and depth maps, histograms, contours, and morphological , transformations, real-life applications ò computer vision, working with Mahotas and Jupyter.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002385  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14035