Auto fundamentals: how and why of the design, construction, and operation of automobiles: applicable to all makes and models

Ký hiệu xếp giá
629.231 S8646
Dewey
629.231
Xuất bản
12. - Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, Inc., 2020
Mô tả
729tr ; 29 cm
ISBN
9781635636598
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Auto fundamentals, automobiles, ô tô
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Career opportunities -- Safety -- Automotive tools and test equipment -- Building an engine -- Design, construction, and application of engine components -- Engine classification, parts identification -- Engine size and performance measurements -- Electrical system fundamentals -- Computer systems -- Ignition systems -- Fuel injection systems -- Fuel and air supply systems -- Cooling systems -- Lubrication systems -- Exhaust systems -- Emission controls -- Charging and starting systems -- Chassis electrical -- Engine clutches -- Manual transmissions and transaxles -- Automatic transmissions and transaxles -- Axles and drives -- Four-wheel drive -- Brakes -- Suspension systems -- Steering systems -- Wheels and tires -- Wheel alignment -- Air conditioning and heating.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002413  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4774