Basic statistics and pharmaceutical statistical applications

Ký hiệu xếp giá
615.10727 D3898
Dewey
615.10727
Xuất bản
3. - Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014
Mô tả
821tr ; 24 cm
ISBN
9780367576165
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Statistics, pharmacy, dược, thống kê
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Introduction -- Probability -- Sampling -- Presentation Modes -- Measures of Central Tendency -- The Normal Distribution and Data Transformation -- Confidence Intervals and Tolerance Limits -- Hypothesis Testing -- T-Tests -- One-Way Analysis of Variance -- Multiple Comparison Tests -- Factorial Designs: An Introduction -- Correlation -- Linear Regression -- Z-Tests of Proportions -- Chi Square Tests -- Measures of Association -- Odds Ratios and Relative Risk Ratios -- Evidence Based Practice: An Introduction -- Survival Statistics -- Nonparametric Tests -- Statistical Tests for Equivalence -- Outlier Tests. Statistical Errors in the Literature.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002411  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6249