Teaching American English pronunciation

Ký hiệu xếp giá
428.1 A955t
Dewey
428.1
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1992
Mô tả
254tr ; 25 cm
ISBN
9780194328159
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, tiếng Anh mỹ, phát âm
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Part one: The sound system of English: spelling and pronunciation; individual sounds of English; English sounds in context; the shape of English words 5. Word stress and vowel reduction; connected speech; Part two: the identification and correction of specific pronunciation problems: common pronunciation problems 8. Problems of selected language groups; Part three: classroom activities; a communicative approach to pronunciation teaching; pronunciation syllabus design: a question of focus; suprasegmentals in the pronunciation class: setting priorities; pronunciation - based listening exercises for the multi-level class; teaching pronunciation: an inventory of techniques; developing self-correcting and self-monitoring strategies; developing natural and confident speech: drama techniques in the pronunciation class; unintelligibility and the ESL learner.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000736  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8540