Pharmaceutical dosage forms and drug delivery

Ký hiệu xếp giá
615.19 M2145
Dewey
615.19
Xuất bản
Lần thứ 3: sửa đổi và bổ sung. - Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018
Mô tả
690tr ; 24 cm
ISBN
9781482253627
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, dược phẩm, bào chế, phân phối
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Introduction to drugs and pharmacy -- New drug development and approval process -- Current good manufacturing practices and current good compounding practices -- Dosage form design: pharmaceutical and formulation considerations -- Dosage form design: biopharmaceutical and pharmacokinetic considerations -- Powders and granules -- Capsules -- Tablets -- Solid oral modified-release dosage forms and drug delivery systems -- Ointments, creams, and gels -- Transdermals and transdermal drug delivery systems -- Suppositories, inserts, and sticks -- Solutions -- Disperse systems -- Parenterals -- Biologics -- Special solutions and suspensions -- Radiopharmaceuticals -- Products of biotechnology -- Novel dosage forms and drug delivery technologies -- Clinical pharmaceutics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002496  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2391