ESP8266 home automation projects: leverage the power of this tiny WiFi chip to build exciting smart home projects

Ký hiệu xếp giá
643.60285 B334
Dewey
643.60285
Xuất bản
1. - Birmingham: Packt Publishing, 2017
Mô tả
182tr ; 24 cm
ISBN
9781787282629
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
mạng không dây, vi điều khiển, thiết kế, sách hướng dẫn
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Getting started with the ESP8266; building and configuring your own MQTT server; building a home thermostat with the ESP8266; control appliances from the ESP8266, using ESP8266 to build a security system; securing your data; real-time communication; adding a mobile application to your smart home
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002493  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4007