Convert It!: A simple step-by-step guide for converting any classic car into an electric vehicle (for fun or profit!)

Ký hiệu xếp giá
629.2293 T662
Dewey
629.2293
Xuất bản
2021 edition. - RLT Industries, 2021
Mô tả
68tr ; 28 cm
ISBN
9781946767035
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ô tô, xe điện, thiết kế, lắp đạt, sổ tay, cẩm nang
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Introduction; the big disclaimer; about the car used in this book; how much will it cost? pros and cons of conversion; choosing a car; making a plan; motors and controllers; batteries; should you keep the transmission?; connecting the motor to the drivetrain; the charger, charge controller and state of charge display; the BMS (battery management system); the DC-to-Dc converter; a photo journal of progress; programming the controller; other things (A/C, heat, power stuff); the universal master wiring diagram; useful links and resources.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002498  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6758