An introduction to sociolinguistics

Ký hiệu xếp giá
306.44 H7515a
Dewey
306.44
Xuất bản
6. - New York: Routledge, 2022
Mô tả
709tr ; 25 cm
ISBN
9780367421106
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngôn ngữ học xã hội
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: What do sociolinguists study?; Language choice in multilingual communities; Language maintenance and shift; Linguistic varieties and multilingual nations; National languages, language policy, and language planning; Regional and social dialects; Gender and age; Ethnicity and social networks; Language change.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002476  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9117