How to teach listening

Ký hiệu xếp giá
420.07 W7491h
Dewey
420.07
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education Limited, 2008
Mô tả
192tr ; 25 cm + 1 audio disc
ISBN
9781405853101
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Dạy học
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
How to Teach Listening provides a practical guide to the theory and the practice of teaching listening in the language classroom. This book discusses key topics such as authenticity, testing and technology. Key Features - An explanation of the main principles behind listening in the classroom - Practical ideas for conducting an effective listening lesson - Strategies to ensure the long term development of students’ listening skills - A task file of photocopiable training activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002489  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3295