Thesis and dissertation writing in a second language: a handbook for students and their supervisors

Ký hiệu xếp giá
808.042 P183t 2020
Dewey
808.042
Xuất bản
Second edition. - Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020
Mô tả
236tr ; 23 cm
ISBN
9781138048706
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Viết báo cáo; Viết luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction; Becoming a researcher in a global world; Issues in thesis and dissertation writing in English as a second language; Writing a research proposal; The overall shape of theses and dissertations; Writing the introduction; Writing the background chapters; Writing the methodology chapter; Writing the results chapter; Writing discussions and conclusions; Writing the abstract and acknowledgements sections; Publishing from a thesis or dissertation; Resources for thesis and dissertation writing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002432  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13006