Deep learning essentials: your hands-on guide to the fundamentals of deep learning and neural network modeling

Ký hiệu xếp giá
006.31 D6189
Dewey
006.31
Xuất bản
Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018
Mô tả
vii, 267tr ; 24 cm
ISBN
9781785880360
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Trí tuệ nhân tạo; Mạng thần kinh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of contents: why deep learning?; getting yourself ready for deep learning; getting started with neural networks; deep learning in computer vision; natural language processing -- vector representation; advanced natural language processing; multimodality; deep reinforcement learning; deep learning hacks; deep learning trends.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002526  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5676