Basic tactics for listening

Ký hiệu xếp giá
428.34 R5162b
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - New York: Oxford University Press, 2003
Mô tả
97tr ; 28 cm
ISBN
9780194384513
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Unit 1: Names and Titles Unit 2: Describing People Unit 3: Clothes Unit 4: Time Unit 5: Dates Unit 6: Jobs Unit 7: Sports and Exercise Unit 8: Locations Unit 9: The Family Unit 10: Entertainment Unit 11: Prices Unit 12: Restaurants Unit 13: Small Talk Unit 14: Vacations Unit 15: Apartment Living Unit 16: Movies Unit 17: The Weather Unit 18: Shopping Unit 19: Using the Telephone Unit 20: Describing Things Unit 21: Directions Unit 22: People We Know Unit 23: Places Unit 24: Health
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000633  Còn  Rỗi          
200000701  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4680