Aspects of Britain and the USA

Ký hiệu xếp giá
909 G2448
Dewey
909
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1992
Mô tả
95tr ; 26 cm
ISBN
9780194542456
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nước Anh, nước Mỹ, Hòa Kỳ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: THE BRITISH PEOPLE Facts and figures about the British; leisure and sport in Britain; young people in Britain THE GEOGRAPHY OF BRITAIN Physical geography; human geography; weather and climate; energy and natural resources; transport and communications; national production BRITISH HISTORY Pre-Norman Britain; Medieval England; Tudor England; the conflict between King and Parliament; the 18th Century; Victorian Britain; Britain's decline as a world power; Post-war reconstruction; The 60s and 70s; Britain and Ireland; the Thatcher revolution BRITISH INSTITUTIONS The Constitutions; the Monarchy; the Legislature; the Executive; elections and political parties; the judiciary; trade unions; the media; education; religion; financial institutions THE AMERICAN PEOPLE Facts and figures about the Americans; leisure and sport in the USA; young people in the USA; the richest nation on earth AMERICAN GEOGRAPHY Physical geography; human geography; weather and climate; natural resources; transport and communications; national production AMERICAN HISTORY Pre-colonial America; Colonial America; American independence; 19th-century expansion; The War of Secession (1861-1865); industrialization and immigration; America and two World Wars; Post-war America; the Cold War; civil rights; Vietnam and Watergate; right-wing reconstruction; the end of the Cold War AMERICAN INSTITUTIONS The Constitution; the Presidency; Congress; elections and political parties; the federal judiciary; state government; the media; education; higher education; churches; trade unions; the Federal Reserve System; Wall Street COMMERCIAL ECONOMIC AND POLITICAL INSTITUTIONS THE ENGLISH LANGUAGE ACKNOWLEDGEMENTS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000729  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4093