Intermediate grammar: from form to meaning and use. Teacher's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 P3385i
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 1996
Mô tả
193tr ; 28 cm
ISBN
9780194343671
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Expressing the Present: the Simple Present, the Present Continuous, and Stative Verbs -- Adverbs of Frequency, There Is and There Are, and Imperatives -- Expressing the Past Time: the Simple Past, Used to, and the Past Continuous -- Expressing Future Time: Be Going to, Will, the Present Continuous, and the Simple Present -- Connecting Sentences -- Complex Sentences: Past Time Clauses, Future Time Clauses, and Real IF Sentences -- Connecting the Past and the Present: The Present Perfect and the Present Perfect Continuous -- Social Modals: Requests, Permission, Suggestions, Advice, Opinions, Obligations, Necessity, Lack of Necessity, and Prohibition -- Modals of Ability and Belief; Past Modals -- Relative Clauses -- Count and Noncount Nouns -- Quantity Expressions and Articles -- Expressing Differences and Similarities: Comparatives, Superlatives, As...As, The Same...As -- Expressing Unreal Situations: WISH Sentences and Imaginary IF Sentences -- Gerunds and Infinitives -- The Past Perfect and the Past Perfect Continuous, Past WISH Sentences, and Past Imaginary IF Sentences -- Passive Sentences -- Noun Clauses and Reported Speech.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000707  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7452