Basic English for computing

Ký hiệu xếp giá
428.24024004 G5583b
Dewey
428.24024004
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1999
Mô tả
136tr ; 27 cm
ISBN
9780194574709
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kỹ thuật, máy tính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Unit 1: Everyday uses of computers Unit 2: Types of computer Unit 3: Parts of a computer Unit 4: Keyboard and mouse Unit 5: Interview: Student Unit 6: Input devices Unit 7: Output devices Unit 8: Storage devices Unit 9: Graphical User Interface Unit 10: Interview: Computing Support Assistant Unit 11: Networks Unit 12: Communications Unit 13: The Internet 1: e-mail and newsgroup Unit 14: The Internet 2: the World Wide Web Unit 15: Interview: Website Designer Unit 16: Word processing Unit 17: Databases and spreadsheets Unit18: Graphics and multimedia Unit 19: Programming Unit 20: Interview: Analyst/Programmer Unit 21: Languages Unit 22: Low-level systems Unit 23: Future trends 1 Unit 24: Future trends 2 Unit 25: Interview: IT manager Unit 26: Issues in computing Unit 27: Careers in computing Unit 28: Interview: Systems Manager Student A Student B Glossary Listening Script
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005066  Thất lạc            
100005067  Thất lạc            
100005068  Thất lạc            
100005069  Thất lạc            
100005070  Thất lạc            
200000730  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15624