C# căn bản và Visual Studio.NET IDE

Ký hiệu xếp giá
005.276 NET
Dewey
005.276
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
612tr ; 22cm,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Part 1 - Getting Started with ASP.NET Chapter 1 - Opening and Running an ASP.NET Web Application Chapter 2 - Creating: an ASP.NET Web Application Chapter 3 - Understanding Programming Basics Part 2 - ASP.NET Infrastructure Chapter 4 - Managing State Chapter 5 - Configuring an ASP.NET Application Chapter 6 - Security in ASP.NET Part 3 - ASP.NET Web Forms Chapter 7 - Creating Web Forms Chapter 8 - Using Server Controls Chapter 9 - Accessing and Binding Data Part 4 - Beyond the Basics Chapter 10 - Creating Custom Server Controls Chapter 11 - Creating and Using Web Services Chapter 12 - Using Caching to Improve Performance Chapter 13 - Deploying an ASP.NET Application Chapter 14 - Tracing and Debugging ASP.NET Applications Part 5 - Appendixes Appendix A - Migrating from ASP to ASP.NET Appendix B - ASP.NET Configuration Elements Appendix C - Installing Visual Studio .NET 2003
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006927  Còn  Đang mượn  123000053  Nguyễn Thị Tuyết Nhung  11/06/2024 
100006942  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5619