C# căn bản và Visual Studio.NET IDE

Ký hiệu xếp giá
005.276 NET
Dewey
005.276
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
612tr ; 22cm,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Part 1 - Getting Started with ASP.NET Chapter 1 - Opening and Running an ASP.NET Web Application Chapter 2 - Creating: an ASP.NET Web Application Chapter 3 - Understanding Programming Basics Part 2 - ASP.NET Infrastructure Chapter 4 - Managing State Chapter 5 - Configuring an ASP.NET Application Chapter 6 - Security in ASP.NET Part 3 - ASP.NET Web Forms Chapter 7 - Creating Web Forms Chapter 8 - Using Server Controls Chapter 9 - Accessing and Binding Data Part 4 - Beyond the Basics Chapter 10 - Creating Custom Server Controls Chapter 11 - Creating and Using Web Services Chapter 12 - Using Caching to Improve Performance Chapter 13 - Deploying an ASP.NET Application Chapter 14 - Tracing and Debugging ASP.NET Applications Part 5 - Appendixes Appendix A - Migrating from ASP to ASP.NET Appendix B - ASP.NET Configuration Elements Appendix C - Installing Visual Studio .NET 2003
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006927  Còn  Rỗi          
100006942  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6902