Fireworks MX: a beginner's guide

Ký hiệu xếp giá
006.6 C3777
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2002
Mô tả
529tr ; 24 cm
ISBN
9780072223675
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Fireworks MX
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: PART ONE: Graphics creation with fireworks MX 1 An introdution to fireworks MX 2 Creting original artwork with vectors 3 Working with bitmap images 4 Working with text and text effects 5 Exploring strokes, fills, and effects 6 Creating and organazing complex graphics 7 Tools for creating consistent 8 Creating animated files 9 Creative tips for getting the most out of fireworks 10 Optimizing and exporing files PART TWO : FIREWORKS MX AND THE WORLD WIDE WEB 11 Creating image maps and buttons 12 Creatin advanced navigation element 13 Integreting fireworks with dreamweaver 14 Integrating fireworks with other applications
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000509  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13293