Form.Z 4: 3D modelling, rendering, and animation

Ký hiệu xếp giá
006.693 K456
Dewey
006.693
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2004
Mô tả
446tr ; 23 cm
ISBN
9780071425162
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
3D, Form.Z 4
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction: Geting Acquainted; Letting yourself go; Bringing a sense of scale; Personalizing your environment; Enhandcing your modeling capabilities; Illuminating, Texturing, and rendering your world; Going organic; Ending with more.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000548  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7807