Essentials of computer architecture

Ký hiệu xếp giá
004.22 C7325
Dewey
004.22
Xuất bản
1. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2005
Mô tả
369tr ; 24 cm
ISBN
9780131964266
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computer architecture
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction and overview; Fundamentals of digital logic; Data and program representation; The variety of processors and computational engines; Processor types and instruction sets; Operand addressing and instruction representation; CPUs: Microcode, Protection, and Processor modes; Assembly languages and programming paradigm; Memory and storage; Physical memory and physical addressing; Virtual memory technologies and virtual addressing; Caches and caching; Input/output concepts and terminology; Buses and bus architectures; Programmed and interrupt-driven I/O; Programmer's view of divices, I/O, and buffering; Parallelism; Pipelining; Assessing performance; Architecture examples and hierachy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000582  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6105