Computer architecture: software aspects, coding, and hardware

Ký hiệu xếp giá
004.22 H87384
Dewey
004.22
Xuất bản
1. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2001
Mô tả
427tr ; 24 cm
ISBN
9780849310263
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Computer architecture
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction to computers; Number systems; Basis computer principles; Assembly language principles; Computer architecture-general fetures; Microprogrammed CPU design; Superscalar machine principles; Vector and multiple-processor machines; Processor design case studies; Stack machine principles.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000567  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5681