Programming in visual basic.NET: Visual basic.NET 2003 update edition

Ký hiệu xếp giá
005.262 B8116
Dewey
005.262
Xuất bản
1. - Boston: McGraw-Hill technology education, 2003
Mô tả
572tr ; 28 cm
ISBN
9780071114479
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
visual basic.NET
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to visual basis.NET; User interface design; Variables, constants, and calculations; Decisions and conditions; Menus, common dialog boxes, sub procedures, and funtion procedures; Creating object-oriented programs; Lists, loops, and printing; Arrays; Programming with web forms; Acessing database file; Saving data and objects in files; Graphics in windows and the web; Additional topics in visual basis.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000518  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6178