Electrical safety handbook

Ký hiệu xếp giá
621.3190289 C124e 2000
Dewey
621.3190289
Xuất bản
2. - McGraw-Hill, 2000
Mô tả
25 cm
ISBN
9780070120716
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Hazards of electricity; Electrical safety equipment; Safety procedures and methods; Grounding of electrical systems and equipment; Regulatory and legal safety requirements and standards; Accident prevention, Accident invertigation, rescue, and first aid; Health effects of electrical accidents; Low-Voltage safety synopsis; Medium- and high voltage safety synopsis; Human factors in electrical safety; Safety management and organizational structure; Safety training methods and systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000576  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 19916