Handbook of batteries

Ký hiệu xếp giá
621.31242 L7441h 2002
Dewey
621.31242
Xuất bản
3. - McGraw-Hill, 2002
Mô tả
24 cm
ISBN
9780071359788
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: PRINCIPLES OF OPERATION; PRIMARY BATTERIES; RESERVE BATTERIES; SECONDARY BATTERIES; ADVANCED BATTERIES FOR ELECTRIC VEHICLES AND EMERGING APPLICATIONS; PORTABLE FUEL CELLS; APPENDICES.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000541  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3773