The lineman's and cableman's handbook

Ký hiệu xếp giá
621.3192 S55922l 2002
Dewey
621.3192
Xuất bản
10. - McGraw-Hill, 2002
Mô tả
24 cm
ISBN
9780071362405
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Elementtary electrical principles; Electric system; Substation; Transmission circuits; Distribution circuits; Construction specifications; Wood-pole structures; Aluminum, concrete, fiberglass, and steel structures; Distribution automation; Unloading and hauling wood poles; Erecting and setting poles; Guying poles; Insulators; Line conductors; Distribution transformers; Lightning and surge protection; Fuses; Switches; Voltage regulators; Transmission tower erection; Stringing line conductors; Sagging line conductors; Joining line conductors; Live-line maintenace with hot-line tools; Live-line maintenace from insulated aerial platforms; Grouding; Protective grounds; Street lighting; Underground system; Laying conduit; Manhole construction; Pulling cable; Splicing cable; Underground distribution; Tree trimming; Distribution transformer installation; Electrical drawing symbols; Single-line diagrams; Schematic diagrams; Voltage regulation; Units of measuarement, electrical definitions, electrical formulas and calculations; Maintenance of transmission and distribution lines; Rope, knots, splices, and gear; Climbing wood poles; Protective equipment; OSHA 1910.269; Resuscitation; Heart- lung resuscitation; Pole-top and bucket rescue ; Self-testing questions and exercises.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000530  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13306