Standard handbook of audio and radio engineering

Ký hiệu xếp giá
621.3893 W577s 2002
Dewey
621.3893
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 2002
Mô tả
24 cm
ISBN
9780070067172
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Principles of Sound and Hearing; The Audio Spectrum; Architectural Acoustic Principles and Design Techniques; Microphone Devices and Systems; Sound Reproduction Devices and Systems; Digital Coding of Audio Signals; Compression Technologies for Audio; Audio Networking; Audio Recording Systems; Production Standards, Equipment, and Facility Design; broadcast Transmission Systems; Radio Receivers; Standards and Practices; Index Listings.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000597  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6154