Plastic piping handbook

Ký hiệu xếp giá
621.8672 W739p 2002
Dewey
621.8672
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 2002
Mô tả
24 cm
ISBN
9780071359566
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: General information; Plastic piping characteristics; Fluid flow; General design procedures; Above ground pipe design; Buried pipe design; Pipe handing and construction; Horizontal directional drilling; Chemical resistance of plastics and elastomers; Sliplining sewers; Testing; Protecting public safety through; Brittle-Like cracking in plastic pipe for gas service 13.1
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000589  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4973