IC mask design: essential layout techniques

Ký hiệu xếp giá
621.3815 S136
Dewey
621.3815
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 2002
Mô tả
457tr ;
ISBN
9780071389969
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Digital layout; Standard cell techniques; Analog layout; Parasitics; Matching; Noise issues; Floorplanning; General techniques; Packaging; Verification; Data formats.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000593  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7340