Electro-optics handbook

Ký hiệu xếp giá
621.36 E384 2000
Dewey
621.36
Xuất bản
2. - McGraw-Hill, 2000
Mô tả
24 cm
ISBN
0070687161
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction to electro-optics; Noncoherent sources; Ultraviolet, vacuum-ultraviolet, and x-ray laser; Visible laser; .Soil-state laser; Semiconductor laser; Infrared gas lasers; Free-electron lasers; Ultrashort; Optical materials - uv,vuv; Optical materials: Visible and infrared; Optical fibers; Nonlinear optics; Phase conjugation; Ultraviolet and x-ray detectors; Visible detectors; Infrared detectors; Imaging detectors; Holographyl; Laser spectroscopy and photochemistry; Fiber-optic sensors; High-resolution lithography for optoelectronics; Laser safety in the research and development environment; Lasers in medicine; Material processing applications of lasers; Optical integrated circuits; Optoelectronic integrated circuits; Optical amplifiers; High-speed semiconductor lasers and photodetectors.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000553  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7170