Valve handbook

Ký hiệu xếp giá
621.84 S6289v 2004
Dewey
621.84
Xuất bản
2. - America: McGraw-Hill, 2004
Mô tả
447tr ; 21 cm
ISBN
639785511656
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to valve; Valve selection criteria; Manual valves; Control valves; Manual operators and Actuators; Smart valve and positioners; Valve sizing ; Actuator sizing; Common-Valve problems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001986  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5098