Complete digital design: a comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture

Ký hiệu xếp giá
621.81 B174c 2003
Dewey
621.81
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
460tr ; 24 cm
ISBN
9780071409278
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
THIS BOOK INCLUDES: PART 1: DIGITAL FUNDAMENTALS: Digital logic; Integrated circuits and the 7400 logic femilies; Basic computer architecture; Memory; Serial communications; Instructive microprocessors and Microcomputer elements PART 2: ADVANCED DIGITAL SYSTEMS: Advaced microprocessor concepts; High-Performance memory technologies; Networking; Logic design and finite state machines; Programmable logic devices PART 3: ANALOG BASICS FOR DIGITAL SYSTEMS: Electrical fundamentals; Diodes and transistors; Operational amplifiers; Analog interfaces for digital systems PART 4: DIGITAL SYSTEM DESIGN IN PRACTICE: Clock distribution; Voltage regulation and power distribution; Signal integrity; Designing for success
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000568  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5744