Electrical and electronic principles and technology

Ký hiệu xếp giá
621.3 B6184e 2003
Dewey
621.3
Xuất bản
2. - Oxford: Newnes, 2003
Mô tả
382tr ; 25 cm
ISBN
9780750657785
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: section 1: basic electrical and electronic engineering principles: units associated with basic electrical quantities; an introduction to electric circuits; resistance variation; chemical effects of electricity; series and parallel networks; capacitors and capacitance; magnetic circuits; electromagnetism; electromagnetic induction; electrical measuring instruments and measurements; semiconductor diodes; transistors section 2: further electricaland electronic principles: d.c. circuit theory; alternating voltages and currents; single-phase series a.c. circuits; single-phase parallel a.c.circuits; filter networks; d.c. transients; operational amplifiers section 3: electrical power technology: three-phase systems; transformers; d.c. machines.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10179