Advanced machining technology handbook

Ký hiệu xếp giá
671.35 B400W
Dewey
671.35
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 1998
Mô tả
579tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Part 1: DESIGN AND ADMINISTRATIVE: A brief history of metal cutting; Computer- integrated manufacturing Part 2: SHEETMETAL AND PRESS PROCESSES: Fineblanking; Cold forging: Coining; Orbital cold forging; Hydroforming; Roll forming Part 3: Machine-Shop environment processes: Trepanning; Metal spinning; Shearforming; Electrical- discharge machining; Abrasive- Waterjet cutting; Lapping, polihing, and honing; Industrial saws; Industrial parts cleaning; Hot isostatic pressing; lathe turning; Drilling; Milling machines; Machining centers Part 4: FASTENING AND JOINING PROCESSES: Industrial adhesives; Magneforming; Ultrasonic technology for production; Introduction to aluminum brazing; Welding; Introduction heating; Lasers Part 5: INJECTION-MOLDING PROCESSES: Powder-Injection molding; Injected-Metal assembly Part 6: SURFACE-TREATMENT PROCESSES; Titanium-Nitride coating; Hardcoating; Electrolizing; Poly-ond; Magnaplate; Spray coating; Industrial finishing systems Part 7: ELECTROCHEMITRY PROCESSES: Electrochemical machining; Electrochemical; Electropolishing; Electroforming Part 8: MACHINE DEBURRING PROCESSES: Electrochemical deburring; Thermal energy deburring; Abrasive flow machining and abrasive flow deburring Part 9: MATERIALS: Ceramics; Advanced composites. ... Index
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000592  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6688